06/11/2015

Anglès per a adults

anglès infantil, anglès junior, anglès per a adults, anglès conversa, one to one, Repàs Anglès ESO, Repàs Anglès Batxillerat

Presentació i objectius

Cursos de tres o quatre hores setmanals, en funció del nivell, amb els continguts adaptats als nivells del Consell Europeu. D’acord amb un mètode comunicatiu, els alumnes focalitzen el seu aprenentatge en les 4 habilitats bàsiques: comprendre, llegir, escriure i parlar.

Iniciació – Beginners

Primer – Elementary (A1)

Segon – Pre-Intermediate (A2)

Tercer – Intermediate (B1)

Quart – Upper Intermediate (B2)

Cinquè i Sisè – Preparació per exàmens oficials

A partir del tercer nivell, els cursos afegeixen una hora exclusivament de conversa a la setmana, per tal d’afavorir el desenvolupament de la comunicació oral. (Els horaris es poden veure a Anglès Conversa)

Nivells d’anglès amb la seva correspondència amb els nivells del Consell Europeu:

NIVELLS  CE DESCRIPCIÓ 
 ELEMENTARY
(Primer)
 A1  Pot comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats. Pot presentar-se i presentar una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla a condició que l’altra persona parli a poc a poc i amb claredat i que estigui disposada a ajudar.
 PRE-INTERMEDIATE
(Segon)
 A2 Pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació). Pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals. Pot descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.
 INTERMEDIATE
(Tercer)
 B1 Pot comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, etc. Pot fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la llengua objecte d’aprenentatge. Pot produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interès personal. Pot descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu.
 UPPER-INTERMEDIATE
(Quart i Cinquè)
 B2 Pot comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional. Pot expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels interlocutors. Pot produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.
 ADVANCED  C1 Pot comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en reconeix el sentit implícit. Pot expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions. Pot utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals. Pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.
 PROFICIENCY  C2  Pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Pot resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent. Pot expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Destinataris

A partir de 16 anys.

Horari i professorat

BEGINNERS (Iniciació) NOVETAT

Curs d’iniciació per adults sense cap coneixement de la llengua anglesa.

Grup A – Dilluns i dimecres de 16.00 a 17.30h
Grup B – Dimarts i dijous de 20.30 a 22.00h

Professor/a Grup A: Per determinar
Professora Grup B: Claudia Fernàndez

ANGLÈS 1r (A1)

Grup A – Dilluns i dimecres de 19.00 a 20.30h
Grup B – Dimarts i dijous de 16.00 a 17.30h

Professora Grup A: Bernat Armengou
Professora Grup B:Clàudia Fernández

ANGLÈS 2n (A2)

Grup A – Dilluns i dimecres de 16.00 a 17.30h
Grup B – Dimarts i dijous de 20.00 a 21.30h

Professor Grup A: Bernat Armengou
Professor/a Grup B: Sònia Gutiérrez

ANGLÈS 3r (B1)

Grup A – Dilluns i dimecres de 20.30 a 22.00h
Grup B – Dimarts i dijous de 19:00 a 20:30h

Professora Grup A: Sònia Gutiérrez
Professora Grup B: Javi Hernández

ANGLÈS 4rt (B2)

Grup A – Dimlluns i dimecres de 20.30 a 22.00h
Grup B – Dimarts i dijous de 16.00 a 17.30h
Grup C – Dimarts i dijous de 19.00 a 20.30h

Professor Grup A i C: Clàudia Fernàndez
Professor Grup B: Javi Hernández

ANGLÈS 5è (B2)

Grup A -Dimarts i dijous de 16.00 a 17.30h
Grup B – Dimarts i dijous de 17.30 a 19.00h
Semi-presencial – Dijous de 20.30 a 22.00h

Professora: Alba Boada

Preparació FCE

Grup A – Dilluns i dimecres de 16.00 a 17.30h
Grup B – Dilluns i dimecres de 20.30 a 22.00h
Grup C – Dimarts i dijous de 19.00 a 20.30h

Professor Grup A: Javi Hernández
Professora Grup B i C: Alba Boada

Preparació CAE (Cambridge Certificate in Advanced English) NOVETAT   

Dilluns i dimecres de 19.00 a 20.30h

Professors: Alba Boada

Travel English NOVETAT   

Inici: 7 de maig
Fi: 13 de juny

Dimarts i dijous de 19.00 a 20.30h

Professor: Bernat Armengou