09/07/2020

Bases del procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball de Director/a

09/07/2020

Convocatòria TANCADA (14.09.2020)

Primera.- Objecte de les bases

És objecte d’aquestes bases la regulació dels procés de selecció, d’acord amb el criteri d’idoneïtat, per a la cobertura del lloc de treball de Director/a de la Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis.

Segona.- Característiques del lloc

 

Denominació:Director/a
Titulació acadèmica:Llicenciatura, diplomatura o grau
Jornada:Sencera
Dedicació:Flexible, d’acord amb les necessitats de
l’entitat.

2.1. Contingut funcional

– Missió.
Dirigir, planificar i coordinar els recursos humans, econòmics i materials de l’Escola, per tal d’assolir els objectius fixats d’acord amb les directrius marcades pel Patronat de la Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis.

– Funcions bàsiques.

 • Dirigir, organitzar i gestionar els recursos humans, econòmics i materials de l’Escola, establint i desenvolupant els mecanismes de coordinació i actuació necessaris, per tal d’assegurar els objectius programats. (Entre d’altres, programació de la formació permanent, revisió dels programes formatius, contractació del professorat, planificació de la comunicació a les xarxes i redacció de notícies pel web)
 • Coordinar, supervisar i gestionar les activitats desenvolupades, fixant les directrius operatives a seguir i els criteris que permetin avaluar els resultats, controlant periòdicament l’acompliment dels objectius amb els seus responsables.
 • Dirigir, supervisar i gestionar el cicle pressupostari, realitzant la previsió, l’assignació, el control de la despesa, l’execució, la determinació de possibles desviacions i la proposta d’ampliacions. (Entre d’altres, elaboració dels pressupostos de les propostes formatives, gestió de la bonificació de la formació a l’aplicació de FUNDAE, tramitació de documents oficials par a subvencions de diferents administracions)
 • Dirigir i realitzar informes, estudis i propostes en totes les matèries de la seva competència. (Entre d’altres, recerca d’empreses o administracions on oferir cursos, disseny i operativització de projectes)
 • Assistir i participar en els actes públics, reunions o grups de treball als quals sigui requerit/da, assumint la representació de l’Escola en la seva matèria competencial, informant, assessorant o desenvolupant qualsevol altre rol que li sigui assignat.
 • Atendre als usuaris, resolent aquelles qüestions que li siguin plantejades i gestionant possibles situacions de conflicte.
 • Organitzar, planificar i operativitzar les activitats del projecte Apropa’t a l’art.
 • Coordinació amb les escoles i centres de secundària, així com amb els col·laboradors.
 • Vetllar per la coordinació, en matèria de prevenció de riscos, de les activitats que concorrin a l’Escola, externalitzades o no, d’acord amb la normativa vigent, així com informant als treballadors/es assignats/ades dels riscos del seu lloc de treball, les mesures d’emergència i les obligacions en matèria preventiva, d’acord amb la normativa vigent.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per l’Escola i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral amb l’Escola.
 • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Tercera.- Requisits dels aspirants

Per prendre part en el procés de selecció, és necessari que els aspirants reuneixin en la data de finalització del termini de presentació d’instàncies els requisits següents:

1) Nacionalitat: ser ciutadà/na espanyol/a o tenir la nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea o tenir la nacionalitat de qualsevol dels altres estats en els quals, en virtut dels tractats internacionals signats per la Unió Europea i ratificats per l’Espanya, els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en què s’hagi definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea.

2) Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

3) Capacitat funcional: no patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el desenvolupament normal de les corresponents funcions. La acreditació de l’aptitud funcional s’efectuarà mitjançant l’aportació d’un certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti el desenvolupament de les tasques pròpies del lloc.

4) Titulació: estar en possessió de títol acadèmic oficial de llicenciatura, diplomatura o grau.

5) Llengua catalana: estar en possessió del certificat de nivell C de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, que s’hauran d’aportar en el moment de presentar la instància. Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana i que siguin informades com a idonis per la Comissió tècnica d’avaluació, hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua catalana de nivell corresponent, amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d’apte o no apte.

6) Formació addicional: coneixements de nivell alt d’usuari en aplicacions informàtiques

Quarta.- Presentació de candidatura i justificació dels mèrits al·legats

4.1 Els aspirants que desitgin prendre part en la convocatòria hauran de fer-ho enviant per correu electrònic a l’adreça secretaria@artsioficis.cat, el currículum vitae de l’aspirant, DNI i justificants acreditatius dels requisits i mèrits al·legats, de conformitat amb l’establert a les presents bases.

4.2 El termini per a la presentació de candidatura finalitzarà el 15 d’agost de 2020.

4.3 Les condicions de capacitat i mèrits es prendran en referència a les posseïdes pels aspirants a la conclusió del termini de presentació de sol·licituds.

Cinquena.- Comissió tècnica d’avaluació

5.1 La Comissió tècnica d’avaluació tindrà la composició següent:

 • President/a: Miquel Riera Rey
 • Vocal 1: Lourdes Vallès Reguant
 • Vocal 2: Alex De Llanza Herrera
 • Vocal 3: Mercè Segura i Badia / Suplent: Fèlix Carreras i Gironès

5.2 L’actuació de la Comissió tècnica d’avaluació estarà presidida pels principis d’imparcialitat i objectivitat, respectant tanmateix el principi de secret de les deliberacions.

5.3 La Comissió tècnica d’avaluació no podrà constituir-se sense l’assistència de tots els seus membres, ja siguin titulars o suplents.

5.4 La Comissió tècnica d’avaluació resta facultada expressament per resoldre tots els dubtes o discrepàncies que puguin sorgir durant el procés, i les seves decisions s’hauran d’adoptar per majoria.

Sisena.- Procés selectiu

El procés de selecció consistirà en una entrevista per competències entre els aspirants que hagin obtingut una puntuació superior als 10 punts en la valoració de mèrits. Aquestes competències son: compromís amb l’organització, visió estratègica, orientació a resultats, planificació i organització, lideratge i motivació de persones, anàlisi i resolució de conflictes i negociació.

La Comissió tècnica d’avaluació aixecarà l’acta corresponent on es recolliran totes les seves actuacions i acords, i elevarà un informe al Patronat de la Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis on proposarà els candidats que més s’ajustin al perfil del lloc, per tal que procedeixi a designar lliurement a l’aspirant que consideri més idoni.

6.1. Barem d’avaluació dels mèrits

Consistirà en valorar determinades condicions de formació, mèrits i nivells
d’experiència, adients amb les característiques de la plaça que es cobreix, sempre que siguin al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, d’acord amb el barem següent:

a) Experiència professional en càrrecs directius d’entitats educatives o
culturals.

Per desenvolupar o haver desenvolupat les funcions directives o gerencials de qualsevol entitat educativa o cultural: 1 punt per cada any, o la part que correspongui si el temps és inferior a un any, fins a un màxim de 6 punts.

b) Experiència professional en càrrecs directius en altres tipus d’entitats.

Per desenvolupar o haver desenvolupat les funcions directives o gerencials en qualsevol entitat no contemplada en l’apartat anterior: 1 punt per cada any, o la part que correspongui si el temps és inferior a un any, fins a un màxim de 4 punts.

c) Experiència professional en tasques de gestió d’entitats educatives o
culturals.

Per desenvolupar o haver desenvolupat tasques de gestió de qualsevol entitat educativa o cultural: 0,5 punt per cada any, o la part que correspongui si el temps és inferior a un any, fins a un màxim de 3 punts.

d) Experiència professional en tasques de gestió en altres tipus d’entitats.

Per desenvolupar o haver desenvolupat tasques de gestió de qualsevol entitat no contemplada en l’apartat anterior: 0,5 punt per cada any, o la part que correspongui si el temps és inferior a un any, fins a un màxim de 2 punts.

e) Per titulacions acadèmiques universitàries.

Per altres titulacions acadèmiques diferents a l’exigida per el lloc a proveir, fins a un màxim de 4 punts, segons els següents criteris:

 • Doctorat: 3 punts
 • Màster: 2,5 punts
 • Llicenciatura, grau o Diplomatura: 2 punts
 • Postgrau: 1 punt

f) Per cursos i activitats formatives adients amb el lloc a cobrir.

Per cursos i activitats formatives adients amb el lloc a proveir, fins a un màxim de 4 punts, segons els següents criteris:

 • De durada inferior o igual a 25 hores: 0,20 punts per activitat.
 • De durada entre 26 i 60 hores: 0,50 punts per activitat.
 • De durada entre 61 i 100 hores: 1 punt per activitat.
 • De durada superior a 100 hores: 1,50 punts per activitat.

No es computaran els cursos o seminaris que formin part d’un programa necessari per a obtenir un títol que sigui computat en l’apartat e).

6.2. Període de prova

Els aspirants hauran de superar un període de prova d’una durada de 6 mesos.

Durant aquest període, l’aspirant tindrà tots els drets i obligacions corresponents al lloc de treball, llevat dels derivats de la resolució de la relació de treball, que es podrà produir a instància de qualsevol de les parts durant el seu transcurs.

Transcorregut aquest període sense que s’hagi finalitzat la relació de treball, aquesta esdevindrà ferma.