02/07/2019

Robòtica amb Lego

robòtica amb lego

Presentació

El curs de Robòtica amb Lego està pensat per despertar l’interès dels estudiants de primària en els àmbits de les ciències i la tecnologia a partir de desenvolupar diferents projectes al llarg del curs.

Objectius

  • Incentivar el treball en equip
  • Potenciar la creativitat en la resolució de problemes i el descobriment autònom de la ciència i la tecnologia.
  • Utilitzar el mètode científic com a mitjà per resoldre reptes.
  • Comprendre el funcionament d’eines i objectes de la vida quotidiana.
  • Afavorir l’ús de la llengua anglesa i vocabulari especialitzat.

Metodologia d’aprenentatge

Desenvolupar projectes a patir de dues fases:

  • Fase exploratòria, on els nens i nenes es fan preguntes obertes sobre els projectes plantejats. És un moment de debat on els participants aporten els seus coneixements.
  • Fase creativa, és la construcció del projecte plantejat en forma d’aparell o autòmat.

Posteriorment hi hauria la programació per blocs i finalment es documentarà i es compartirà el treball on s’extrauran les conclusions.

Destinataris

Adreçat a nens i nenes de 8 a 12 anys

Professorat

Tallerrobot

Horari

Divendres de 17.30 a 19.00h