28/05/2020

Estatuts de la fundació

CAPÍTOL I
Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d’actuació i règim jurídic

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès general previstes en aquests estatuts. La fundació es denomina “Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis” i està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb número 1844. La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat al municipi d’Olesa de Montserrat, al Parc Municipal s/n.

Article 3. Àmbit d’actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya, en concret a la vila d’Olesa de Montserrat. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l’Estat espanyol així com a escala internacional.

Article 4. Règim jurídic

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d’aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions.

CAPÍTOL II
Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte la prestació de serveis educatius. D’aquesta manera, es dedica principalment a impartir formació adreçada a tot tipus de persones, tan adultes com menors d’edat.

Article 6. Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:

– La formació de qualitat en tots els àmbits de l’oferta educativa de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis.

– L’impuls d’estratègies contra l’exclusió social afavorint la igualtat d’oportunitats mitjançant la formació, l’orientació i el suport a l’ocupació.

– La promoció d’un desenvolupament econòmic sostenible i integrador amb atenció especial a les petites i mitjanes empreses, emfatitzant els vincles entre competitivitat i formació.

-Facilitar la participació dels agents econòmics i socials en l’elaboració de polítiques de formació i promoció per al desenvolupament local.

– La promoció d’activitats culturals i de l’estudi de les arts.

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.

Article 7. Regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’entitat s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

La Fundació pot fer tot tipus d’activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les que imposi la legislació aplicable.

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

8.1 La societat, en general, és la beneficiària de l’activitat de la Fundació. L’elecció dels beneficiaris en concret per part del Patronat s’ha de fer:

a) d’acord amb els principis i els criteris objectius d’imparcialitat i no-discriminació per raó de sexe, creença, raça, procedència social, discapacitat o altres circumstàncies equivalents o similars.

b) en funció de la capacitat i mitjans que, en cada moment, disposi l’entitat.

c) tenint en compte, entre altres factors, els més afectats per l’exclusió social i als qui resulti
més viable cadascun dels projectes.

A aquests efectes, l’elecció ha d’anar adreçada a col·lectius genèrics, entre els quals hi ha el de persones que no disposin dels mitjans adequats per a l’obtenció dels mateixos beneficis que els prestats per la Fundació.

8.2. Les regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats fundacionals i per a la
determinació dels eventuals beneficiaris les ha d’establir el Patronat d’acord amb el que
disposa l’apartat 1 d’aquest article.

CAPÍTOL III
Règim econòmic

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El patrimoni està integrat:

a) pel capital fundacional, constituït per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional;

b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d’incrementar el capital fundacional, i

c) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

Article 10. Disposició i deure de reinversió

S’han de fer d’acord amb l’article 333-1 del Llibre III del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, o la disposició que legalment el substitueixi.

Article 11. Règim comptable i documental

11.1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d’inventari i de comptes anuals.

11.2. El Patronat de la Fundació ha de fer l’inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

L’exercici s’ha de tancar cada 31 d’agost.

11.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

a) el balanç de situació,
b) el compte de resultats,
c) el compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net,
d) el compte d’estat de situació de fluxos en efectiu, sempre que sigui legalment necessari i
e) la memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s’han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d’altres exercicis
pendents de destinació, si n’hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació. També ha d’informar sobre les declaracions responsables i la perfecció dels actes o contractes que en són objecte.

11.4. El Patronat ha d’aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.

Després que el Patronat hagi aprovat els comptes anuals, el balanç inventari, la memòria de les activitats desenvolupades durant l’exercici anterior i la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses de l’exercici anterior, l’Ajuntament tindrà la facultat de revisar la comptabilitat de la Fundació.

11.5. El Patronat ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que faci en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l’autoritat reguladora.

11.6. Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s’hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s’ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 30 dies a comptar de la petició, a fi d’acordar de forma motivada la
realització o no-realització de l’auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s’acorda no dur a terme l’auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d’acord amb el que estableix l’article 332.8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques

Article 12. Recursos anuals

Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d’estar integrats per:
a) les rendes i rendiments produïts per l’actiu,
b) els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i
c) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d’incorporar-se al capital fundacional.

Article 13. Aplicació obligatòria

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el 70% de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l’increment dels seus fons propis. El Patronat ha d’aprovar l’aplicació dels ingressos.

Si la Fundació rep béns i drets sense que se n’especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d’integrar la dotació o han d’aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.

L’aplicació d’almenys el 70% dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici de l’exercici següent al de l’acreditació comptable.

Article 14. Despeses de funcionament

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici.

Article 15. Participació en societats

La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d’autorització prèvia, llevat que això comporti l’assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l’adquisició i tinença d’accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.

En tot cas, l’exercici per part de la Fundació de tasques d’administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

CAPÍTOL IV
Organització i funcionament

Article 16. El Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

Article 17. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de tres membres i un màxim de quinze.

Pot ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d’obrar plena, que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Les persones jurídiques han d’estar representades en el Patronat, d’una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d’acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte l’òrgan competent corresponent.

Article 18. Composició, distribució dels càrrecs i durada dels mandats

1. El patronat és compost per l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat; els regidors municipals de Cultura i Educació de l’Ajuntament; els partits polítics o coalicions electorals que en cada moment tinguin representació en el consistori, i persones arrelades a Olesa de Montserrat que tinguin relació principalment amb el món de l’empresa, la cultura i/o
l’ensenyament.

2. Són patrons nats l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, representat per la persona que en cada cas ocupi l’alcaldia, i a la que correspon la presidència del patronat; els regidors de Cultura i Educació de l’Ajuntament; i els partits politics o coalicions electorals amb representació en el consistori.

3. La substitució i representació dels patrons nats es regeix per les normes aplicables als càrrecs i institucions als que representen.

4. Correspon a cada partit polític o coalicions electorals nomenar un patró. La resta de patrons han de provenir del món de l’empresa, la cultura i/o l’ensenyament i els ha de nomenar el patronat.

5. La composició del patronat, conformada pels col·lectius indicats en l’apartat 1 d’aquest article, ha de ser sempre majoritària de patrons nomenats en representació dels partits polítics o coalicions electorals amb representació en el consistori i dels membres nats.

Aquesta majoria es computa a través de la suma total dels patrons procedents dels esmentats col·lectius, respecte del total que en cada moment integrin el patronat.

6. Els membres del patronat entren en funcions després d’haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.

7. La durada del càrrec dels membres del patronat que tenen la condició de nats en representació de l’Ajuntament d’Olesa està subjecta a la durada del càrrec pel qual van ser nomenats membres del consistori.

8. La durada del càrrec de la resta de patrons serà de 4 anys renovables per períodes d’igual durada.

9. Els patrons que per qualsevol causa cessin abans del complir el termini pel qual van ser nomenats poder ser substituïts amb una durada de mandat equivalent al temps restant de mandat de la persona a la que substitueixen, sens perjudici de la seva renovació d’acord amb el que disposa l’apartat precedent.

Article 19. Gratuïtat

Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a rebre el reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

Article 20. Facultats i delegació de funcions

Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.

El Patronat pot delegar les seves funcions entre altres òrgans de la Fundació, de conformitat amb aquests Estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

a) La modificació dels estatuts.
b) La fusió, l’escissió o la dissolució de la Fundació.
c) L’elaboració i l’aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l’actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l’atorgament de l’acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
e) La constitució o la dotació d’una altra persona jurídica.
f) La fusió, l’escissió i la cessió de tots o d’una part dels actius i els passius.
g) La dissolució de societats o d’altres persones jurídiques.
h) Els actes que requereixin l’autorització o l’aprovació del Protectorat o l’adopció i formalització d’una declaració responsable.
i) L’adopció i formalització de les declaracions responsables, d’acord amb la normativa aplicable vigent.

El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

Article 21. Règim de convocatòria

21.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l’any, i obligatòriament dintre dels sis mesos següents a la finalització de cada exercici amb la finalitat d’aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior.

S’ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president o presidenta, tantes vegades com ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s’ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s’haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

21.2. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons.

En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre que s’ha celebrat al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s’han de considerar patrons assistents els que participin en la
multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l’ordre del dia de tots aquells assumptes que s’han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

21.3. La reunió s’ha de convocar almenys amb set dies naturals d’antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc, si es tracta d’una sessió ordinària o bé, amb 5 dies naturals d’antelació si la sessió és extraordinària.

21.4. No caldrà convocatòria quan es trobin reunits tots el membres del Patronat i acordin, per unanimitat, fer la sessió.

Article 22. Càrrecs

El Patronat nomena entre els seus membres un vicepresident o vicepresidenta, un secretari o secretària i un tresorer o tresorera. Els patrons que no ocupen cap d’aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

Article 23. El president o presidenta

El president té les facultats següents:

a) Representar institucionalment la Fundació.
b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l’ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions
del Patronat, així com dirigir les deliberacions. Pot convocar el Patronat per pròpia iniciativa i ho haurà de fer si ho demana una quarta part dels seus membres.
c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d’empat.
d) Atorgar els poders necessaris en execució dels acords presos pel Patronat.
e) Autoritzar amb la signatura les actes que aprovi el Patronat i les rectificacions que li lliuri el secretari.
f) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i les que li encomani expressament el Patronat, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.

Article 24. El secretari o secretària, i el vicepresident o vicepresidenta

El secretari convoca, en nom del president, les reunions del Patronat i n’estén les actes, conserva el llibre d’actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president o per ordre, en la seva absència, del vicepresident. Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.

Correspon al vicepresident substituir el president en totes les seves funcions i facultats en els casos previstos normativament.

Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la tercera part dels seus membres, amb un mínim de tres, sempre i quan assisteixi el president o, en el seu cas, el vicepresident i el secretari.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d’altres patrons el seu vot respecte d’actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d’un càrrec d’una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d’organització de la mateixa institució.

Cada patró té un vot i els acords s’adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d’empat decideix el vot de qualitat del president.

El director general de l’Escola, sempre que no sigui patró, assisteix amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat i la seva presència no computa als efectes dels quòrums d’assistència.

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones
que consideri convenient.

Article 26. Majoria qualificada.

És necessari el vot favorable de la majoria dels membres del Patronat i, en tot cas, del President del Patronat, per a l’adopció dels acords següents:

a) La modificació d’estatuts.
b) La compra, venda o gravamen de béns immobles.
c) La fusió o agregació d’una altra fundació.
d) L’extinció de la Fundació.
e) La realització d’actes de disposició i gravamen sobre els béns que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l’acceptació d’herències i llegats.
f) La designació de secretari.
g) La designació de tresorer.
h) L’aprovació del pressupost.
i) La designació i cessament del director general de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis d’Olesa de Montserrat.

Article 27. De les actes

De cada reunió, el secretari n’ha d’aixecar l’acta corresponent, que ha d’incloure la data, el lloc, l’ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de les quals s’hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari amb el vistiplau del president i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se dut a terme la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció. Si són d’inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

La Fundació ha de portar un llibre d’actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

Article 28. Conflicte d’interessos

Els membres del Patronat, així com el director general de l’Escola, han de comunicar al Patronat qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la Fundació.

Abans que l’òrgan adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l’interès de la Fundació, la persona afectada ha de proporcionar al Patronat la informació rellevant i s’ha d’abstenir d’intervenir en la deliberació i la votació. Si s’adopta l’acord o s’executa l’acte en qüestió, s’ha de comunicar al protectorat en un termini de trenta dies.

S’equipara a l’interès personal, a l’efecte d’apreciar l’existència d’un conflicte d’interessos, els supòsits de l’article 312-9, punt 3, del Llibre III del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, o de la disposició que legalment el substitueixi.

Els patrons i les persones que hi estiguin especialment vinculades, d’acord amb el que refereix el paràgraf anterior, no poden subscriure amb la fundació, sense l’autorització prèvia del Protectorat, contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d’extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts, ni altres contractes o instruments similars o equivalents.

El règim sobre conflicte d’interessos d’aquest article s’aplica també als empleats de la Fundació.

Article 29. Cessament

1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
b) Incapacitat o inhabilitació.
c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
e) Renúncia notificada al Patronat.
f) Sentència judicial ferma que estimi l’acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
g) Acord de Patronat amb la majoria que estableix l’article 26 dels presents estatuts.
h) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

2. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l’acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s’inscriu en el Registre de Fundacions.

CAPÍTOL V
Regulació d’altres òrgans. Composició i funcions

Article 30. El director o directora general

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec es denomina director general de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis d’Olesa de Montserrat i pot ser ocupat per un patró d’acord amb l’article 332-10 del Llibre III del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, o la disposició que legalment el substitueixi.

El càrrec de director/a general és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions. En aquest sentit, el director general de l’Escola té les funcions de direcció i determinació de les activitats de caràcter formatiu de l’Escola Municipal, recolzant els objectius que té la Fundació.

Per dur a terme aquestes funcions, el director general de l’Escola Municipal té les facultats següents:

a) Designar un Equip de Direcció, donant-ne compte al Patronat.
b) Assumir la màxima representació de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis d’Olesa de Montserrat en tota mena de relacions, actes i contractes, exercint tots els drets, accions i excepcions, i seguint tots els tràmits, instàncies, incidències, recursos i procediments, expedients, reclamacions i judicis que afectin a l’Escola, atorgant a aquest efecte els poders que cregui necessaris. L’exercici de les facultats d’aquesta lletra s’entén que es fa per delegació del Patronat i sens perjudici de les que té el mateix Patronat com a indelegables.
c) Organitzar els recursos humans de l’Escola, tot nomenant i separant el personal, donant-ne compte al Patronat.
d) Organitzar els recursos econòmics de l’Escola, i poder fer l’adquisició del material necessari per l’acompliment dels fins i els objectius.
e) Proposar la realització de les obres (amb projecte o sense) i les millores que cregui necessàries per als fins propis de l’Escola.

CAPÍTOL VI
Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 31. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb el que estableix en l’article 26 d’aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l’escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l’autorització del Protectorat d’acord amb la legislació aplicable.

Article 32. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

a) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s’ha constituït o impossibilitat d’assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n’acordi la modificació.
b) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
c) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
d) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

Article 33. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

Liquidació dels actius i passius

1. La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb el que estableix l’article 26 d’aquests estatuts i l’ha d’aprovar el Protectorat.
2. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n’hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.
El patrimoni romanent s’ha d’adjudicar a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
3. L’adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel Protectorat abans no s’executi.